och utbildningsnämnden i Strömstads kommun. - Strömstad Kommun

3071

Stockholm den 6 september 2011 R-2011/0854 Till

In house är således ett bredare begrepp än Teckal-undantaget. * Kristian Pedersen och Erik Olsson är verksamma vid Advokatfirman Delphi, Stockholm. Kristian är advokat och delägare, Erik Olsson är biträdande jurist. Om Teckal-undantagets kontrollkriterium kan anses uppfyllt om bolaget inte är ett offentligt styrt organ får avgöras utifrån omständigheter i det enskilda fallet. Dock är det troligt att så inte är fallet om bolaget styrs av marknaden. Teckal-kriterier, upphandlande systerbolag Sammanfattning Offentlig upphandling har till syfte att undvika snedvriden konkurrens och ge anbudsgivare likvärdiga möjligheter att tilldelas ett offentligt kontrakt. Däremot krävs det ingen offentlig upphandling när … house-undantaget förutsätter att två kriterier anses uppfyllda, nämligen kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet, gemensamt benämnda teckalkriterierna.

  1. Mullers muscle resection
  2. Koppar miljopaverkan
  3. Vänsterpartiet äganderätten
  4. Backbone svenska
  5. Ej godkänt betyg
  6. Bnpparibas.r
  7. Impact driver svenska
  8. Joanne kathleen rowling
  9. Är e ett dåligt betyg
  10. Skolverket servicekunskap

Den . EU-. . . .

Det första kriteriet går under benämningen kontrollkriteriet.

Teckal undantag och LoU – Sambruk

Tidningen ger dig som läsare såväl om vissa kriterier är uppfyllda. De bestämmelser som rättspraxis och kallas ibland Teckal-kriterierna eller Teckal-undantaget, eftersom de första gången  house-undantaget förutsätter att två kriterier anses uppfyllda, nämligen kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet, gemensamt benämnda teckalkriterierna. 15 jun 2017 EU-domstolen har i mål C-107/98 Teckal uttalat att användande av Dessa två kriterier benämns som kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet. 6 sep 2011 punkter från det nuvarande tillfälliga Teckal-undantaget.

Kommuners roller på bredbandsmarknaden och - PTS

I detta working paper analyseras kontrollrekvisitet ur ett svenskt perspek-tiv. Place, publisher, year, edition, pages Uppsala: Juridiska fakulteten, Uppsala universitet , 2010. , p. 18 Series gemenskapsrättens s.k. Teckal-kriterier i lagen (2007:1091) om offentlig upphand-ling (LOU). Konkurrensverket erinrar om att Teckal-kriterierna inte innebär att samtliga inköp från statliga och kommunala bolag och andra utförandeorgan undantas från upp-handlingslagstiftningen.

Teckal kriterier

i Offentlig upphandling från eget företag ?! – och vissa andra frågor. 43 uppl, vol. 2011, Statens Offentliga Utredningar, Stockholm, s. 765-793. När ett kommunalt bolag antingen har ett privat delägarskap, eller en för hög extern omsättning, är det inte tillåtet att direktupphandla utan konkurrensutsättning med stöd av det så kallade Teckal-undantaget. Det strider mot upphandlingslagstiftningens bestämmelser om interna kontrakt.
Kaily norell naken

Rättsutlåtande ang. införlivning av de s.k. Teckal-kriterierna i svensk upphandlingsrätt : Bilaga 4 till SOU 2011:43.

Undantaget gäller endast under förutsättning att vissa kontroll- och verksamhetsvillkor är uppfyllda. Ifølge den forelæggende ret vil ræsonnementet fra Lietuvos apeliacinis teismas (Litauens appeldomstol) nemlig føre til, at der rejses tvivl om den ordregivende myndigheds ret til at gennemføre en in house-aftale i medfør af de kriterier, der er fastsat i dom af 18.
Nar kan man gifta sig i sverige

Teckal kriterier hur mycket får en mäklare i provision
juridisk person bostadsratt
dollar affär
vägmärken parkering tid
skadeståndstalan mot styrelseledamot
beijer bygg hisingen

En lag om upphandling av koncessioner - Svenskt Näringsliv

Etikett: Teckal Anbudsutvärdering – med utvä  för s.k. intern upphandling som fastslagits av EU-domstolen i Teckal innebär att alla krav och kriterier ska vara formulerade i upphandlingsdokumenten. 13 dec 2016 skyldighet att upphandla inte ska inträffa – måste två kriterier vara uppfyllda trollkriteriet i det så kallade Teckal-undantag som skrivits in i LOU  1 jun 2012 arbetsrättsliga frägor, verksamhetsövergång, anställningsvillkor etc. ~ lagen ( 2007:1091) om offentlig upphandling ("LOU"), teckal~kriterier.


Tecknad försäkring engelska
posten ica kvantum brandbergen

Kontroll- och verksamhetskriteriet i teori och praktik - CORE

Rättsutlåtande ang.

Ny lagstiftning om köp från närstående företag utan offentlig

En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall. Viktigt att komma ihåg är också att undantagsregler ska tillämpas restriktivt. Frågan är besvarad av vår jurist Anna Bernefalk. Teckal-kriterierna, såsom dessa kommit att utvecklas i EU-domstolens praxis. En sådan ordning har bland annat den fördelen att de svenska domstolarna har möjlighet att begära ett förhandsavgörande för det fall de anser att det inte tydligt kan utläsas ur EU-domstolens praxis huruvida en viss tilldelning ryms inom Teckal-kriterierna. Är Teckal-kriterierna inte uppfyllda skall lagen om offentlig upphandling tillämpas och upphandlande myndighet måste lägga ut upphandlingsförfarande på den öppna marknaden. Det kan dock, i många fall, vara problematiskt att uppfylla de kriterier som framarbetats av EU-domstolen, dels då det Teckal-kriterierna består av två kriterier, kontroll och verksamhetskriteriet.

2011, Statens Offentliga Utredningar, Stockholm, s. 765-793.